Kağıthane Çözüm Kolejinde akademik başarıyı artırmak için "Tam Öğrenme Modeli" uygulanır. Bloom tarafından geliştirilen tam öğrenme modeli öğrenme sürecinde başarıyı %95 düzeyine çıkaran bir yaklaşımdır. Bu modelin dayandığı temel düşünce tüm öğrencilerin okulda öğretilenleri öğrenebilecek yeterliğe sahip olduğudur. Model. tüm öğrencilerin öğretilen konuları öğrenebileceği varsayımına dayanır.

Tam öğrenme modelinde öğrenme sürecinde etkili olduğu düşünülen bazı değişkenler vardır: (i) Öğrenci nitelikleri. (ii) öğretimin niteliği ve (iii) öğrenme ürünleri. Bu değişkenlerden öğrenci nitelikleri öğrencinin belirli bir şeyi öğrenebilmesi için gerekli bilişsel giriş davranışlarından ve duyuşsal giriş özelliklerinden oluşur. Bilişsel giriş davranışları: öğrencinin sahip olduğu bilgi. beceri ve yeterlik algısını ifade eder. Duyuşsal giriş özellikleri ise kişisel ilgi. tutum. akademik başan beklentisi ve benlik algısıyla ilgilidir.

1. Çözüm Koleji'nde tam ögrenme modeli süreklilik arz eden bir anlayış içinde katılıma dayalı bir yaklaşımla sinerjik bir havada sürdürülür. Tüm ögretim yılı boyunca tam ögrenmenin ilke ve esaslan dikkate alınır. Bu baglamda. egitim-ögretim yılının başında. ikinci dönem başında ve her ünite sonunda tam ögrenmeye uygun ölçme ve degerlendirme süreçleri uygulanır.

2. Çözüm Koleji yönetici ve ögretmenleri yaz tatili ögrenme kayıplannın ögrenmede önemli bir sorun olduğunu bilir ve bu gerçekliği eğitim-öğretim yılının başlangıcında dikkate alarak tam öğrenmeye yönelik farkındalık düzeyi yüksek şekilde hareket eder.

3. Eylül ayında ogretmenlerin mesleki gelişim çalışmalan, hizmet içi egitim ve hazırlık çalışmalan kapsamında ölçme ve degerlendirme birimi ile zümreler bir araya gelerek uygun sınıf düzeyleri için bir önceki yılın kazanımlannı yoklayan bilişsel giriş davranışlanna yönelik hazırbulunuşluk belirleme sınavlan hazırlar. Ögrencilerin ön ögrenme düzeyleri ve hazırbulunuşluklan Bilişsel Giriş Davranışları Testleriyle ölçulür. Aynı şekilde ikinci dönem başında da ögrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin olarak birinci dönemin kazanımlannı içeren testler yapılır. ilkokul dördüncü sınıftan itibaren bu tür bilişsel hazırbulunuşluk için giriş davranıştan testleri uygulanır.

4. Ünite sonlannda ya da anlamlı öğrenme birimleri sonunda yapılacak biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik degerlendirmelerde tam öğrenme mantıgı dikkate alınır. Her ünitenin ögrenilebilmesi için bilişsel. duyuşsal ve devinişsel alandaki önkoşul davranışlar ve tam ogrenme standardı (ögrencilerin %70'inin en az 70 puan alması gibi oluşturulur.

5. Sınavlar hazırlanırken her sınıf düzeyi için dersler ve üniteler bazında gerekli başat kazanımlar ve ögrenme birimleri belirlenir. Gerekli durumlarda belirtke tablosu da hazırlanarak sınavın kapsam geçerliği artınlır. Testlerin hazırlanmasında zUmreler iş birliği içinde birlikte çalışır.

6. Öğrenmede bilişsel giriş davranışlannın yanında duyuşsal giriş özellikleri de önemlidir. Bu nedenle, ögretmenler duyuşsal giriş özellikleri açısından ögrencilerin ilgi, tutum. haşan beklentisi ve yetkinlik algısı gibi özelliklerini belirlemeye yönelik sürekli gözlem, betimleme ve destekleyici çalışmalara da önem verirler.

ETKİNLİK TAKVİMİ
25 Mayıs 2024 Cumartesi
Bu tarih için etkinlik bulunamadı!
Mayıs Ayı Etkinliklerine Gözat